Condicions de contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
1. Les activitats i cursos que s’ofereixen en aquesta web s’impartiran per Guies d’alta muntanya UIAGM, o tècnics esportius titulats pel Ministeri d’Educació i Ciència Espanyol, amb competències en la formació i conducció d’activitats en Alta Muntanya.

2. L’activitat contractada podrà ser suspesa per raons meteorològiques o tècniques, prèvies o sobrevingudes durant el desenvolupament d’aquesta, no procedint cap reemborsament del seu import en favor del client si l’activitat ja està iniciada.

3. Si un client/a o alumne/a no presenta el nivell requerit o acordat, tant tècnic com físic, Xavier Bonatti podria variar, si fos possible, l’itinerari o programa per a adaptar-se al nivell del participant.
Així mateix, el guia podrà variar el programa en funció de les condicions meteorològiques o de les condicions de la muntanya, a fi de garantir la seguretat.
Les ràtios Guia/client es mantindran prioritzant els criteris de seguretat i respectant el número mínim acordat per curs o activitat.

4. El client declara, sota la seva sincera responsabilitat, i després de la lectura del contracte, els següents extrems:

a) Que li ha estat explicada l’activitat i els riscos que comporta, així com els comportaments que ha d’observar.
b) Que coneix que en l’activitat anirà en tot moment acompanyat d’un Guia, les instruccions del qual es compromet a seguir, assumint la responsabilitat dels actes que realitzi i que no siguin concordes amb les ordres o explicacions que rebi del Guia.
c) Que ha estat informat de la prohibició d’abandó de qualsevol resta o material, orgànic o inorgànic, durant l’activitat, havent d’assumir les sancions administratives o penals que poguessin derivar-se del compliment d’aquesta.
d) Que no pateixo malalties cardiovasculars, ni em trobo en estat de gestació, ni pateixo lesió que m’impedeixi la realització de l’activitat sense risc per a la meva salut.
e) Que és major d’edat (o compta amb el permís legal del meu tutor) per a la pràctica d’aquesta activitat.
f) Que durant el desenvolupament de l’activitat, estarà en plenes facultats físiques i mentals, quedant expressament prohibida la ingesta d’alcohol, drogues o estupefaents, tant amb caràcter previ com durant l’activitat, així com de qualsevol medicació que pugui comprometre aquestes facultats.
g) En el cas de contractar activitats aquàtiques, posseeix els coneixements elementals de les tècniques de natació.
h) Que se li facilita una còpia del contracte actual, estant conforme amb les seves condicions.

5. D’acord amb el Decret 56/2003 pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, tot el que practiqui l’Excursionisme o Alpinisme hauria d’estar cobert per una assegurança d’accidents.

a) Per a tots els programes a Alps i expedicions el client/a haurà d’estar en possessió de la targeta federativa en vigor.
b) Per a les activitats a Pirineus us proporcionarem una assegurança d’accident diari.

6. És responsabilitat del client/a el seu propi transport fins al lloc d’inici de l’activitat acordat amb Xavier Bonatti, tret que s’acordi el contrari per a alguna de les activitats en concret.
El contracte i la responsabilitat afecta exclusivament al treball directe dels seus Guies i a l’organització de l’activitat.

7. La pèrdua, negligència o mal ús del material, per part del client/a, aportat per Xavier Bonatti (més enllà del desgast lògic o per causa de força major) serà responsabilitat del client/a i haurà de ser abonat al guia titular de l’activitat.

INSCRIPCIONS EN LES ACTIVITATS
1. La reserva es realitzarà per correu electrònic o bé via telefònica amb un mínim de 15 dies naturals d’antelació en programes i activitats als Alps i Expedicions, i amb un mínim de 5 dies naturals a la data d’inici en programes i activitats als  Pirineus.

2. El participant abonarà una bestreta del 50% del cost total de l’activitat a Xavier Bonatti en els termes especificats en el punt 1. Es realitzarà el pagament per transferència bancària, indicant en la transferència el nom del client i del programa així com les dates de l’activitat contractada.

3. El 100% del cost total de l’activitat haurà de ser abonat a Xavier Bonatti abans de l’inici de l’activitat contractada.

4. Els preus de les activitats són en Euros i per persona, i inclouen els serveis directes del guia titular i els impostos  vigents al Principat d’Andorra. Tret que s’expressi literalment el contrari, la contractació dels serveis externs (Hotels, refugis, menjars, transport, telefèrics…) serà a càrrec del client/a.

5. En el preu de l’activitat SI estarà inclòs el material col·lectiu de seguretat que serà aportat per Xavier Bonatti.
No estarà inclòs el material individual/personal del participant (esquís, botes, roba…)En cada fitxa tècnica s’especificarà l’equip personal necessari que el client haurà d’aportar per al desenvolupament de cada activitat.

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS
1. El client/a podrà desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats abonades, però haurà d’indemnitzar a Xavier Bonatti en les quanties que a continuació s’indiquen:

a.- Hi haurà una penalització del 5% del total de l’activitat si es produeix l’anul·lació amb més de 10 dies a la data d’inici de l’activitat;
b.- Hi haurà una penalització del 15% del total de l’activitat entre els dies 6 i 3
c.- Hi haurà una penalització del 50% del total de l’activitat en les 48 h hores anteriors a l’activitat.
d.- La no presentació del Client/a en la data i hora indicades pel guia o l’anul·lació de l’activitat les 24 h anteriors a l’inici de la mateixa implicarà la pèrdua total de les quantitats anticipades.

2. Quan es considera iniciada l’activitat? En el moment que el guia es presenta en el punt de trobada acordat.

3. Si Xavier Bonatti decideix anul·lar l’activitat per raons meteorològiques o de seguretat, o perquè no s’arribi al nombre mínim de places es reemborsarà la totalitat de la quantitat abonada o mitjançant acord amb el client es postergarà aquesta activitat.

4. Des de la confirmació de la reserva (mitjançant el pagament del 50% de l’activitat) el client/a assumirà de manera expressa la totalitat de les presents Condicions Generals. En el cas que una persona inscrigui a una altra/s, assumeix en el seu nom totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals.

Translate »